Föreningen Nordsvenska Hästen – FNH

Föreningen Nordsvenska Hästen (FNH) är en riksomfattande avelsförening som arbetar för att förbättra, utveckla och bevara den nordsvenska brukshästen.

FNH svarar för stambokföringen av nordsvenska brukshästar samt anordnar premieringar, utställningar och årliga hästdagar med uppvisningar, dragprov och körtävlingar. Föreningen erbjuder råd och upplysningar vid köp och försäljning av avelsdjur. Den bedriver även upplysningsverksamhet och utbildning för att bidra till en ökad avel och en mångsidig användning av nordsvenska brukshästar.

FNH består av en riksförening och ett antal distrikt. Mycket av föreningens arbete bedrivs i respektive distrikt. Distriktens utbredning motsvarar i stort Sveriges län. Som medlem tillhör du automatiskt det distrikt där du ärbosatt.

Distriktens uppgift är att på lokal nivå samla uppfödare och andra som är intresserade av den nordsvenska brukshästen. Tillsammans arbetar man för att främja den nordsvenska hästen genom att sprida information och anordna diverse aktiviteter.

Arbetet i riksföreningen leds av en föreningsstyrelse. Varje distrikt styrs i sin tur av en distriktsstyrelse som består av särskilt valda styrelseledamöter. Som medlem har du din rösträtt på ditt distrikts årsmöte. Vid det tillfället väljs bland annat distriktets fullmäktige, som i sin tur kallas till det årliga rikstäckande fullmäktigemötet. Det är under fullmäktigemötet som föreningsstyrelsens ledamöter väljs.